Våran Policy

Målsättningen med VGTK AB arbetsmiljöarbete är att säkerställa att vi har en både fysiskt
och psykiskt god individuell arbetssituation som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa
eller olycksfall och i övrigt är anpassad till företagets verksamhet.


Vår uppfattning är att en god arbetsmiljö gynnar såväl företaget som medarbetaren och
karaktäriseras av öppenhet och ömsesidig respekt för varandra.